S relikviami sv. Margity cez tri krajiny

Základné info o púti  OLOMOUC – KOPČANY – MARCHEGG
Cieľ:
Šíriť kultúru ochrany života, tehotných žien a matiek, a posilniť význam úlohy žien v Cirkvi a spoločnosti. Podľa vzoru sv. Margity silou viery prekonať prekážky súčasného pohanstva
Termín púte:
14. 7. – 22. 7. 2018
Trasa púte:
Olomouc – Kroměřiž – Uherské Hradište – Velehrad – Veselí – Kopčany – Zohor – Marchegg
Spôsob prepravy:
peši, autami, bicyklami, loďou, autobusom
Kto je sv. Margita Antiochijská?
Patrónka dievčat a panien, žien a manželiek, tehotných, žien pri pôrode, kozmetičiek. Konvertovala z pohanstva na kresťanstvo vďaka svojej pestúnke. Žila v 3. storočí v sýrskej Antiochii (dnešná Antakya, asi 150 km severne od Antalye v juhozápadnom Turecku).
Kostol v Marcheggu
Založený roku 1260/61 olomouckým biskupom Brunom zo Schauenburgu (1242-1281) – pravou rukou Přemysla Otakara II.) ako prvá katedrála v Rakúsku (dnešné Horné a Dolné Rakúsko), sufragánna voči olomouckému arcibiskupstvu. Od počiatku bol zasvätený sv. Margite Antiochijskej a už v minulosti biskup Bruno plánoval preniesť jej ostatky z Olomouca do Marcheggu. Ostatky zrejme získal od pápeža Alexandra IV. z Benátok. Keďže sa Rudolf Habsburský zmocnil územia Rakúska, ostal chrám nedokončený a prenesenie ostatkov sa neuskutočnilo. V súčasnosti sa otvorila možnosť preniesť ostatky z Olomouca (vďaka jednotlivcom a ženským hnutiam v spolupráci s Olomouckým arcibiskupstvom), a tým dať do povedomia aj myšlienku o ochrane života a význame žien v Cirkvi a v spoločnosti.
Záštitu a garanciu
nad púťou prevzali  z českej strany: olomoucký arcibiskup Jan Graubner, Centrum mládeže Olomouckej arcidiecézy a Veľvyslanectvo ČR vo Viedni, zo slovenskej strany arcibiskup Stanislav Zvolenský
Zapojenie Slovenska
Slovensko prostredníctvom Fóra života a Katolíckeho hnutia žien Slovenska spoluorganizuje a aktívne sa zapája do púte najmä na Velehrade a na Slovensku v Kopčanoch. Kopčany sú miesto so staroslovienskou tradíciou, je v nich najstarší kostol zasvätený sv. Margite (z 9. stor.). Kopčany sú preto vrcholom programu zo strany Slovenska. V Kopčanoch sa bude sláviť gréckokatolícka liturgia (pri príležitosti 1150. výročia prijatia staroslovienčiny ako 4. liturgického jazyka) za účasti zástupcov Bratislavskej gréckokatolíckej eparchie, členov pro-life organizácií a pútnikov. Veriaci pútnici a médiá sú srdečne pozvaní.


Trasa a tematické zameranie

Olomouc: sobota 14.7.2018 stretnutie rodín. Téma: Radosť rodiny v dare života a viery.
Kroměříž: nedeľa 15.7. stretnutie mládeže. Téma: Nádej mladosti vychádzajúca z poznania Tvorcu.
Uherské Hradiště: pondelok 16.7 stretnutie zasvätených žien. Téma: Moc Ducha Svätého prekonáva pohanstvo aj našich čias.
Velehrad: utorok 17.7. Modlitby matiek (české + slovenské). Téma: Čistota srdca a ľudská láska.
Velehrad: streda 18.7. stretnutie hnutí katolíckych žien (Čiech, Slovenska a Rakúska). Téma: Silou kríža víťazíme nad zlom v každom čase a spoločnosti.
Veselí na Moravě: štvrtok 19.7., kde se stretnutie „skartovaných žien“ (marginalizované skupiny žien). Téma: Úbohosť poníženia a dôstojnosť pokory.
Kopčany: piatok 20.7. Fórum života a veriaci gréckokatolíckej cirkvi. Téma: Proti pokušeniu postavenia a bohatstva víťazíme silou viery.
Zohor: sobota 21.7. bude stretnutie umelcov. Téma: Utrpenie je fontánou milosti a zdrojom nového života vo viere.
Marchegg: nedeľa 22.7. záverečné stretnutie a uloženie ostatkov. Téma: Nenechajte sa oklamať, rozlišujte, Kristus je Pán.


Ženy sú v Cirkvi a v spoločnosti dôležité

Aj takýmto mottom „Ženy boli a sú v Cirkvi a spoločnosti dôležité“ by sa dala stručne symbolizovať letná púť spojená s prenesením ostatkov sv. Margity z Olomouca do Marcheggu, ktorú Fórum života spoluorganizuje s českou a rakúskou stranou.  Ostatky budú prenesené z Olomouca do Marcheggu a pôjdu aj cez územie Slovenska.

Prečo sme sa rozhodli k púti pripojiť? Sv. Margita je patrónkou žien, ktoré majú ťažkosti s tehotenstvom a pôrodom. Právom ju teda považujeme aj za patrónku Fóra života v jeho zameraní na ochranu života a konkrétnu pomoc ženám v núdzi. Svätá Margita sama bola len dievčaťom, keď bola umučená ako konvertitka z pohanstva na kresťanstvo mala okolo 15 – 17 rokov. S myšlienku prenesenia ostatkov do Marcheggu prišiel terajší marcheggský farník Moravan Petr Skácel, ktorý sa tam presťahoval zo Slovenska.  „Pýtal som sa na sviatok sv. Václava, Pane, čo môžem urobiť pre tento chrám? A počul som v srdci odpoveď: Nie sú tu ostatky sv. Margity. Keď mi miestny farár a historik potvrdili, že chrám nemá ostatky svojej patrónky, zisťoval som si historické fakty okolo Marcheggu. Toto mesto založil v roku 1260/61 Přemysl Otakar II. a olomoucký biskup Bruno zo Schauenburgu na mieste víťaznej bitky pri Kessenbrunne. Mesto bolo až do 17. stor. významným kráľovským mestom. Biskup Bruno s Otakarom II. sa opakovane usilovali o povýšenie olomouckého biskupstva na arcibiskupstvo (nemecké arcibiskupstvá to však zmarili). V Marcheggu bol plán vybudovať katedrálu, základy katedrály sú aj v terajšej stavbe kostola evidentné. Katedrálu tu chceli aj preto, lebo tadiaľ prechádzala Jantárová cesta, po ktorej prišli na Veľkú  Moravu pred 1155 rokmi aj sv. Cyril a Metod. Práve tu sa stretávali s prvými Moravanmi. A veľkomoravská (moravsko-panonská) arcidiecéza zasahovala aj na toto územie.“ Chrám však nikdy nebol dokončený a ani ostatky sv. Margity neboli prinesené Po dlhom márnom hľadaní po Čechách dostal pán Skácel nové vnuknutie, že má hľadať v Olomouci, keďže mesto založil olomoucký biskup. Preto sa obrátil na kúriu a dostal odpoveď, že relikviár je v zozname a preto musí niekde v katedrále sv. Václava byť. „Teraz konečne po viac ako 750 rokoch sa sv. Margita dostane do Marcheggu. Pre transport som nechcel iba použiť auto“ dodal. Prvá myšlienka na transport bola splaviť rieku Moravu z Olomouca do Marcheggu, nakoľko táto rieka spája všetky miesta púti. Je to ale ťažko realizovateľné a preto pán Skácel rozmýšľal, kadiaľ by mala púť prechádzať. „Dostal som spústu impulzov, ktoré mi ukázali, kadiaľ ísť. Po mnohých peripetiách prijal pod osobnú záštitu celú púť olomoucký arcibiskup Ján Graubner“.

Do púte sa z českej a moravskej strany zapoja Hnutí pro život, Modlitby matiek – česká sekcia a skauti. Zo Slovenskej záštitu prevzal arcibiskup Stanislava Zvolenský a biskup Peter Rusnák. Fórum života spolu s Katolíckym hnutím žien Slovenska a Modlitbami matiek sa pripoja k púti s ostatkami na Velehrade a v Kopčanoch. Staroslovienska tradícia Kopčian nás priviedla k myšlienke sláviť tu gréckokatolícku liturgiu. Ostatky sa budú prenášať za čestnej stráže skautov spôsobom: peši, autami, loďou, resp. autobusom. Z Olomouca, kde sa uskutoční slávnostné odovzdanie ostatkov v sobotu 14. júla, sa sprievod presunie do Kroměříža, kde bude možné uctiť si ostatky v rámci celodenného nedeľného programu v Chráme sv. Morica. V pondelok sa sprievod presunie do Uherského Hradišťa a do Starého Mesta do Chrámu Ducha Svätého, odtiaľ na Velehrad, kde sa bude konať dvojdenný program vrátane bohoslužieb spojený s modlitbami, meditáciami a príhovormi. Program zabezpečia Modlitby matiek a Fórum života. Potom sa sprievod  presunie do mestečka Veselí (19.júla.) a odtiaľ do Kopčian, kde bude púť vrcholiť na slovenskom území 20. júla gréckokatolíckou staroslovienskou liturgiou a programom v réžii Fóra života a Katolíckeho hnutia žien. Cez Zohor a Vysokú pri Morave bude púť pokračovať loďkami na rakúske územie až do cieľového Marcheggu, kde budú ostatky slávnostne uložené za prítomnosti zástupcov a pútnikov z troch štátov. Konkrétne detaily celej púte budú ešte spropagované letákmi. Už teraz ste všetci členovia a sympatizanti Fóra života, ako aj ostatní veriaci srdečne pozvaní osobne sa pripojiť.

Mária Raučinová


Svätá Margita – patrónka tehotných žien

Hnutie za ochranu života má aj svoju duchovnú podporu. Niektorí svätí a blahoslavení sú priamo súčasťou modlitieb v kampaniach „za život“. Dnes vám predstavujeme sv. Margitu z Antiochie, patrónku tehotných žien.

Sv. Margita sa narodila v druhej polovici 3. storočia v sýrskej Antiochii. Podľa tradície išlo o mladé krásne dievča,  kruto popravené v roku 282 alebo 305. Skoro dvetisíc rokov ju uctievajú a žiadajú o príhovor generácie kresťanov napriek tomu, že o jej živote toho veľa neostalo a jej ostatky sú vzácne. Okrem iného s ňou rozprávala aj. sv. Jana z Arku a Cirkev ju uctieva spolu so sv. Barborou a sv. Katarínou. Sviatok tejto veľko-mučenice slávime s gréckokatolíkmi a ortodoxnými kresťanmi po reforme kalendára 20. júla. Na Slovensku je sv. Margite zasvätených 23 kostolov. Ten najstarší – z 9. storočia – je v Kopčanoch na Záhorí, ktorý bol súčasťou jedného z hlavných sídiel Veľkej Moravy – Mikulčíc. Existuje aj hypotéza, podľa ktorej úctu k sv. Margite na Veľkú Moravu priniesli už Apoštoli Slovanov sv. Cyril a sv. Metod,  keďže v okolí ich rodiska v gréckom meste Solún je úcta voči nej dodnes veľmi rozšírená.

 

Kostoly a chrámy na Slovensku zasvätené sv. Margite Antiochijskej

Miesto Okres Postavený
Bučany Trnava 14. storočie
Čataj Senec 18. storočie
Dlhá Trnava 14. storočie
Domaníky Krupina 20. storočie
Gabčíkovo Dunajská Streda 14. storočie
Keť Levice 20. storočie
Kopčany Skalica 9. storočie Najstarší kostel na Slovensku
Lamač Bratislava 20. storočie
Litava Krupina 14. storočie
Malá Mača Galanta 13. storočie
Margecany Gelnica 20. storočie
Mlynica Poprad 13. storočie Oltár z dielne majstra Pavla z Levoči
Plaveč Stará Ľubovňa 14. storočie
Podhradie Prievidza 17. storočie
Ratnovce Piešťany 14. storočie
Šaľa Šaľa 19. storočie
Šamorín (Šámot) Dunajská Streda 13. storočie
Šivetice Revúca 13. storočie Najväčšia rotunda na Slovensku
Švedlár Gelnica 14. storočie
Turčianske Jaseno Martin 13. storočie
Vyškovce nad Ipľom Levice 18. storočie
Zborov Bardejov 14. storočie
Zohor Malacky 19. storočie

A ako sa sv. Margita dotýka hnutia na ochranu života? Celé stáročia ju ľudia považujú za patrónku dievčat a panien, žien a manželiek, roľníkov a pastierov. Je uctievaná aj ako patrónka kozmetičiek, vzývaná pri ťažkostiach s pleťou. No najmä sa stala patrónkou žien pri pôrode, keďže podľa tradície tehotným ženám pred smrťou sľúbila, že zabezpečí, aby ich deti prišli na svet v poriadku. Svätica je  zobrazená s krížom v ruke a drakom pri nohách. Podľa legendy sa v čase ťažkej krízy po jej prvom mučení ukázal vo väzení diabol a chcel ju odviesť od viery. Margita ho odohnala znamením kríža. Legenda o sv. Margite spomína, že matka jej skoro zomrela a otec ju zveril do výchovy pestúnke. Nevedel, že je kresťankou. On sám bol pohanským kňazom. Margita vyrastala v lone prírody a žasla nad dielom Stvoriteľa. Zamilovala si Ježiša a túžila sa mu odovzdať v panenstve. Otec sa však nahneval, že sa dala na cudziu vieru a vyhnal ju z domu. Ako chudobnú pastierku ju stretol pisidský vládca. Očarila ho jej múdrosť a krása. Chcel ju mať iba pre seba. Margita však myslela na svojho „jediného ženícha“. Láska sa premenila na zlosť a vládca dal Margitu umučiť. Rany sa jej však zázračne zahojili a keď ju dal zviazať a utopiť, Margita zázračne vyplávala na povrch. Celé divadlo mučenia sa premenilo na dejisko svedectva viery. Vladár chcel predstavenie ukončiť a sťal Margitu mečom. Mal strach, že jej svedectvo spôsobí veľké obrátenie k viere v Krista. Ba možno i jeho.

Petr Skácel
obr.: Raffael Santi: Svatá Markéta; asi 1518, Louvre, Paříž