kategória: Vyhlásenia

  • Vyhlásenie ku Dňu rodiny 2016 zverejnené na poslednej akcii tohtoročnej kampane, ktorá sa konala 17. septembra 2016 v Bratislave: „Rodina založená manželstvom muža a ženy, ktorú tvoria spolu s ich deťmi, je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti. Rodina je na Slovensku najdôležitejšou hodnotou,... [read more]
  •   Inštrukcia o niektorých otázkach bioetiky (súhrn) Kongregácia pre vieroučné otázky Inštrukcia reaguje na mimoriadny pokrok biomedicínskych vied, ktorý otvára nové liečebné možnosti, ale vedie aj k vážnym etickým a morálnym otázkam. Je zameraná na formáciu svedomia a je adresovaná nielen veri... [read more]
  • My, dolu podpísané organizácie sme sa spojili do občianskej iniciatívy s názvom „Niečo tu nepasuje.“ Prosperujúca spoločnosť nemôže existovať a rozvíjať sa bez zodpovedných ľudí, ktorí si chcú založiť rodiny a odovzdávať život svojim deťom. Rodina založená na manželstve od nepamäti zabezpečuje také... [read more]
  • Konferencia biskupov Slovenska a Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku so znepokojením prijala správu o vyklonovaní ľudského embrya americkou spoločnosťou Advanced Cell Technology. Podľa predstaviteľov oboch cirkví klonovanie zásadným spôsobom odporuje dôstojnosti človeka a dobru jed... [read more]
  •   Mons. Prof. ThDr. František Tondra - 1. Komisia pre otázky bioetiky KBS na svojom riadnom zasadnutí dňa 14. 2. 1998 v Bratislave sa zaoberala etickými aspektami aplikácie metódy nepohlavného rozmnožovania živočíchov klonovaním u človeka. Vzala na vedomie aktuálny stav vedeckých poznat... [read more]